អគុណអ្នកសម្រាប់ការកក់ទុកនូវបទពិសោធន៍នៅ The Art Bar!

សូមទុកឱ្យយើងនូវពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីដំណើរការកក់ទុក និងបញ្ជាក់ថាការទូរទាត់ត្រូវបានទទួល។

អ្នកត្រូវទទួលអ៊ីម៉ែលមួយ ពេលដែលការកក់ទុករបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ទទួល។

សម្គាល់៖ សូមប្រាកដថាត្រូវមកឱ្យទាន់ពេល យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ យ៉ាងហោចណាស់ 30 នាទីមុនវគ្គរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម។ ការទិញកន្លែងទុក អាចរក្សាទុករហូតដល់ 15 នាទីមុន ពេលវគ្គចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីនោះវានឹងត្រូវបានលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយកន្លែងទំនេរ នឹងត្រូវបានបើកទទួលយកសម្រាប់អតិថិជនផ្សេងទៀត។

Cheers,

The Art Bar Team