កម្មវិធី

សិល្បៈសិល្បៈផ្តល់ជូននូវវគ្គជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលយកអាជីពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាកញ្ចប់

ទេសចរណ៍ដែលបានរចនាឡើងនៅជុំវិញពិភពសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ!

THANK YOU FOR YOUR RESERVATION

Thank you for booking an experience on The Art Bar! Please give us some time to process the booking and confirm that the payment is received. You should receive a confirmation email once the your booking is confirmed. [xyz-ips...

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

From the way we see it, EVERYONE IS A STORYTELLER. They say… “if you cannot tell the truth about yourself, you can’t tell it about other people.” Day to day, we express ourselves. in the clothes we wear. the music we dance to. the light...

HOW TO GET THERE

Get there in 20 minutes or less! The Art Bar is strategically located to be within 15-20 minutes either from Phnom Penh downtown (BKK, BKK2, BKK3, TPP, Toul Sleng, Koh Pich) or from Toul Kok area. Wherever you are coming from, head to the direction...

SUMMER ART CAMP

SUMMER ART CAMP

THE ART BAR SUMMER ART CAMP Unleash your child’s imagination this summer! The Art Bar Summer Art Camp provides children a wonderful introduction to several forms of visual art. Our Summer Art Camp is a 6 day day long creative journey perfect for children 5 years old...

ART FOUNDATION COURSE

ART FOUNDATION COURSE

Want to take your artistic skills to the next level? The Art Bar’s Art Foundation Course is designed to allow students the opportunity to extend and develop their artistic skill base. The course covers the key foundational principles that underly artwork and it’s...

PHNOM PENH ART TOUR

PHNOM PENH ART TOUR

Discover Phnom Penh’s iconic spots and recreate your travel using your own hands. Full details about the Phnom Penh Art Tour program is coming very soon.

POTTERY

POTTERY

POTTERYPOTTERY EXPERIENCE Pottery is an ancient art form which has recently been enjoying a surge in popularity. Whether it’s throwing pots on a wheel or using traditional hand techniques techniques, working with clay offers a wealth of different processes that give...

JEWELRY MAKING

JEWELRY MAKING

JEWELRY MAKINGHey Ladies! The Amazing Shanti Sapana (IG: @shanti_sapana) will be hosting a one of a kind Jewelry Making Workshop this Sunday July 1, 3:30PM at The Art Bar Studio! ????   This is your chance to create amazing jewelries with your own hands that will...

តាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេង

កុំខកខានព្រឹត្តិការណ៍បែបសិល្បៈចុងក្រោយបំផុតឬជាមនុស្សដំបូងដែលទទួលបានបទពិសោធន៍អំពីសកម្មភាពចុងក្រោយពី TAB ឱ្យសោះ!

ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបំផុតពីទំព័របណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងរបស់យើង ឬចុះឈ្មោះអ៊ីមែលនៅខាងក្រោម។