ព្រឹត្តិការណ៍

រកមើលជម្រើសនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឬកែសម្រួលការស្វែងរករបស់អ្នកខាងក្រោម

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

27 May
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

28 May
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

29 May
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

30 May
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

31 May
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

01 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

02 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

03 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

04 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

05 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

06 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER

FRAGMENTS – A Phnom Penh Story

ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន   ហើយគេនិយាយថា "ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល"   ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ តន្ដ្រីដែលយើងរាំ ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់ និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។   វាជាសមត្ថភាពមួយ   ចាប់ផ្ដើមពី   ការចង់ចាំ សមិទ្ធផល ភាពបរាជ័យ ការរកឃើញ សេរីភាព រឿងដែលប្រាប់ បំណែកមួយនៃជិវិត។     -   កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។     -   https://youtu.be/xI8C5Ug57zI   -   បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។   -   តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា? ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ...

07 Jun
All of the day
THE ART BAR - PIONEER BRANCH
Songkat Srak Chork, No 225, Street 45, Khan Daun Penh, Phnom Penh
$25.00/Person
REGISTER
No event found!
Load More

តាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេង

កុំខកខានព្រឹត្តិការណ៍បែបសិល្បៈចុងក្រោយបំផុតឬជាមនុស្សដំបូងដែលទទួលបានបទពិសោធន៍អំពីសកម្មភាពចុងក្រោយពី TAB ឱ្យសោះ!

ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបំផុតពីទំព័របណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងរបស់យើង ឬចុះឈ្មោះអ៊ីមែលនៅខាងក្រោម។

ដាក់ទីតាំងរបស់យើងនៅលើផែនទី​ហ្គូហ្គល (GOOGLE)៖ THE ART BAR

មើលការណែនាំអំពីរបៀបទៅដល់ទីតាំងរបស់យើង សូមចុចទីនេះ

THE ART BAR

 

 

បង្កើត

អ្វីមួយ

ថ្ងៃនេះ

សូម្បីតែវា

មិនល្អ។